Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen Boehringer Ingelheim B.V. ("wij" of "ons") die direct of indirect verband houdt met deze website en de daarin opgenomen informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, merken, logo's en productnamen (tezamen "deze website"). Deze website is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. Als u geen inwoner van Nederland bent, mag u deze website niet gebruiken. Wij mogen, op ieder moment en zonder vooraankondiging, (i) deze website en de gebruiksvoorwaarden wijzigen en (ii) de toegang tot deze website beperken.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij en onze licentiegevers verlenen u alleen het (op ieder moment) opzegbare, niet-exclusieve en niet voor sublicentie of overdracht vatbare recht voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (i) deze website te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud daarvan en (ii) de daarin opgenomen teksten ongewijzigd te kopiëren mits (a) als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen, (b) de betreffende tekst in zijn geheel wordt gekopieerd, (c) u daarbij vermeldt: "© Boehringer Ingelheim B.V., Alkmaar" en (d) u ten opzichte van de gebruikers van die tekst onderstaande aansprakelijkheidsuitsluiting mede ten behoeve van ons, onze groepsmaatschappijen, onze toeleveranciers en onze onderaannemers bedingt. Enig ander gebruik van deze website is niet toegestaan. U mag deze website niet framen.

Aan deze website kunnen geen rechten, waaronder garanties, worden ontleend. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. Deze website is slechts van algemeen informatieve aard, bedoeld als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen en geen vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.

Wij, onze groepsmaatschappijen, onze toeleveranciers noch onze onderaannemers zijn aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houdt met het gebruiken of niet, gedeeltelijk of slechts met beperkingen kunnen gebruiken van deze website, ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. De vorige zin geldt ook voor websites waarnaar in deze website wordt verwezen en voor websites die naar deze website verwijzen.

Nederlands recht is van toepassing. De rechter te Amsterdam is bevoegd.

Referenties:

1. Gommer AM, Poos MJJC, Cijfers COPD (prevalentie, incidentie en sterfte) uit de VTV 2010.
In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal
Kompas Volksgezondheid, Bilthoven
2. Vanfleteren, LEGW et al., - Resp Med 2012;106:871-874
3. Vandevoorde J, et al., Resp Med, 2007; 101: 525-530
4. Van den Boom G., Huisarts Wet 2003;46(1):17-20
5. GOLD, Global strategy for the diagnosis, management and prevention of COPD (revised 2011), copyright 2011 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc.
6. Meyer, PA et al., Chest 2002;122(6):2003-8
7. Feary, JR et al., Thorax 2010;65(11):956-62
8. Kohansal R, et al., Am J Resp Crit Care Med 2009;180:3-10
9. Matheson MC, et al., Thorax 2005;60:645-651
10. Smeele et al., NHG-standaard COPD, Huisarts Wet 2007;50(8): 362-379
11. Geijer RMM et al., NHG-standaard Astma bij volwassenen, Huisarts Wet 2007;50(11):537-551